2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARI VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

  

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 yılı Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulabilmesi için 01-11/12/2017 tarihlerinde başvurular alınmış ve 6754 sayılı Kanun gereğince Kurulumuza tanınan yetkiye istinaden gerekli incelemeler tamamlanmıştır.2018 yılı Bilirkişi Listelerinde yer almak için İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, illerinden yapılan başvurular neticesinde; 

  

    BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN;6754 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin (b) fıkrasında geçen; "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek" hükmüne istinaden, Ek'te il bazında yer alan başvuruları mevzuata ve ilâna uygun olanların başvuruları kabul edilmiş olup,İstanbul ili için başvuruları kabul edilenler (EK-1 listede isme yazılı olanlar) 27-28/12/2017 tarihinde mesai saatleri içerisinde (saat 10:00'dan sonra) yeminlerini yapmak üzere kendilerine yakınlık durumuna göre;

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (Kartal, Cevizli)

İstanbul Anadolu Adliyesi (Kartal)

İstanbul Adliyesi (Çağlayan)

Bakırköy Adliyesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (İstoç)

Yeminlerini yapabilecektir.Yeminlere zamanında gelmeyenler yemin törenine kabul edilmeyecektir. 

  

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri başvuruda bulundukları Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca yaptırılacaktır.Mazereti olup, yemine katılamayanların mazeret dilekçelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Yine mazereti geçerli kabul edilenlere ilişkin yemin takvimi bilahare ilân edilecektir.

    BAŞVURULARI EKSİK BULUNANLARA İLİŞKİN;Başvurularında mevzuatta ve ilanda eksik bulunan belgeleri olanlara, (EK-2) ilân tarihi itibariyle eksiklikleri gidermeleri için 15 gün süre verilmiş olup, 11/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiklikleri tamamlamayan ya da İstanbul dışındaki illerin Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlığı aracılığı ile Bölge Kurulumuza ulaştırmayanların başvuruları başkaca bir inceleme ve ilan yapılmaksızın reddedilecektir. Eksikliklerini tamamlayan ve listeye kabul edilenlere ilişkin işlemler daha sonra ilân edilecektir.    BAŞVURULARI REDDEDİLENLERE İLİŞKİN;Başvuruları mevzuata ve ilana uygun olmayanların başvurularının EK-3 listede bulunanlar reddedilmiştir.İş bu ilana esas Kurulumuzun 26/12/2017 tarihli ve 2017/30 gündem sayılı kararına karşı ilgililer 6754 sayılı Kanun'un 15. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurulumuza itiraz edebilirler.İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilânen tebliğ olunur.26/12/2017 

EK-1 : Başvuruları Kabul Edilenlere İlişkin Liste
EK-2 : Başvuruları Eksik Bulunanlara İlişkin Tam Liste
EK-3 : Başvuruları Reddedilenlere İlişkin Tam ListeSİTEMİZİ
 
2017 | İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu
Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, no.236/A Kartal /İstanbul