Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Kabul Ve Reddedilenler İle Yenileme Başvurusunda Bulunmayanlar Ve Yemine İlişkin Duyuru
05.07.2022

T.C.
İSTANBUL
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI

KABUL VE REDDEDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN

DUYURU

1)6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, Bilirkişilik Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25/01/2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru, 03.02.2022 tarihinde yayımlanan Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru ve 04/03/2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyurular ile 31 Ocak  - 13 Mart 2022 Saat: 23.59’a kadar Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden duyuru ekinde yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle bilirkişilik ilk başvuru ve yenileme başvuruları alınmıştır.

2)Başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve 6754 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca değerlendirilmiştir.

3)Bilirkişilik başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından sorgulama ekranına (BÜYÜK HARFLERLE) AD-SOYAD, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

4)Bilirkişilik Bölge Kurulumuz bilirkişi sicil ve listelerinde kayıtlı olup 2022 yılı başvuru döneminde bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde ve usulüne uygun yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının “e” bendi uyarınca bilirkişilik sicilinden ve listelerden çıkarılmalarına karar verilmiştir.

5)Bilirkişilik başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme yapmadıkları için bilirkişilik sicilinden çıkarılmalarına karar verilenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde bölge kurulumuza yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

6)Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp başvuruları tamamen veya kısmen reddedilen başvurucuların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İTİRAZ DİLEKÇESİ” sekmesini kullanarak yapmaları ve itirazlarına ekleyecek belgeler varsa ilgili belgeleri itiraz dilekçesi ekine eklemeleri gerekmektedir.

7)Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve talepleri tamamen veya kısmen reddedilenlerin; yenileme talebinde bulunmayıp sicilden çıkarılanların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesinden itiraz dilekçelerini varsa dilekçe ekine ekleyecekleri belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

8)Başvurusu ilk defa kabul edilen bilirkişilerimizin yeminleri;

05 Eylül 2022 - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında 09:30 – 12:00 ve 13:30 – 16:30 saatleri içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri, F Blok, 1. Kat, Oda No: 109 - Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A Kartal / İstanbul) adresinde yaptırılacaktır. İstanbul il sınırları dışında ikamet etmekle birlikte İstanbul’da yemin etmek isteyenler de bu yemin törenine katılabilirler.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri, belirtilen tarihlerde bulundukları yerin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca yaptırılacaktır.

9)Yemin edenlerin muhakkak surette ilan ekindeki yemin tutanağını (EK-1) imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

10)Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

11)Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi istanbulbbk.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

12)Yemin için belirtilen tarihlerde geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeler ekleyerek bölge kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.

13)Yeni liste yayımlandıktan sonra önceki liste hükümsüz hale gelecektir.

14)Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 05.07.2022

EK         : Yemin Metni Tutanağı (indir)

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu