Bilirkişilerin Uzmanlık Alanlarının Kontrolü Ve Düzeltilmesi Sonucu Oluşturulan Güncel Liste Hakkında Duyuru

İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU LİSTESİNDE KAYITLI BİLİRKİŞİLERİN
UZMANLIK ALANLARININ KONTROLÜ/DÜZELTİLMESİ SONUCU
OLUŞTURULAN GÜNCEL LİSTE HAKKINDA
DUYURU

1- Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 18/07/2019 ve bila Sayılı "Bölge Bilirkişi Listeleri" konulu yazısıyla, Bölge bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi, kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler hakkında Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenilmiştir.

2- 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun Bilirkişiliğe Kabul Şartları başlıklı 10/1-ğ bendinde; “Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak” hükmü mevcut olup, Aynı Kanun'un "Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma" başlıklı 13/1-a Maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 48/1-a Maddesi ise; "Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi” halinde bilirkişi sicilden ve listeden çıkarılır" düzenlemesini içermektedir.

3- Bölge Kurulumuzca yapılan incelemede, özellikle 2017 yılı döneminde yapılan başvurularda temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin kodlamaların yanlış ve eksik yapılması, UYAP sisteminden kaynaklanan teknik problemler ile başvuru ve değerlendirme döneminin kısalığı gibi nedenlerle hatalı kayıtların mevcut olduğu tespit edilmiştir.

4- Buna göre hali hazırda yürürlükte bulunan bilirkişi listesinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgileri tekrar gözden geçirilmiş, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktalarında yeniden değerlendirme ve temel/alt uzmanlık alanlarına ilişkin güncelleme çalışması yapılmıştır.

5- Yapılan çalışma neticesinde kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre EK-2'de aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler hakkında sicil ve listeden tamamen çıkarma yönünde verilen kararlar ilgililere ayrıca tebliğe çıkarılmıştır. Bunun yanında listede kayıtlı bilirkişilerin EK-2'de belirtilen koşulları taşımadığı halde kayıtlı görünen bir kısım temel/alt uzmanlık alanları silinmek suretiyle gerekli güncellemeler UYAP sistemi üzerinden gerçekleştirilerek güncel listenin tebliğ mahiyetinde internet sitemizde yayımlanmasına karar verilmiştir.

6- Bilirkişilerin aranan şartlar noktasındaki incelemeler her zaman yapılmaya devam edecektir.

7- Ekli listede kayıtlı bilirkişilerin, önceden ilan edilen listelerimizde kayıtlı uzmanlık alanı olduğu halde iş bu listede çıkarılan/güncellenen uzmanlık alanlarına ilişkin, iş bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını ekte bir örneği sunulan dilekçe doldurulup Bölge Kurulumuza bizzat başvurarak veya bulunduğu il içe adliyelerinde Hukuk Mahkemeleri Ön Büroları Muhabere Bürosu aracılığı ile itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. e-posta yoluyla gönderilen veya normal posta/kargo yoluyla gönderilen itirazlar ile süresi geçtikten sonra gönderilen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 02.12.2019

EK :

1) Güncellenen Bölge Bilirkişi Listesi 

2) İtiraz dilekçesi

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

© 2020 İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 687 - Toplam : 488919 kişi ziyaret etmiştir.