Bölge Bilirkişi Listemizde Yapılan Güncelleme Çalışması Sonucunda 02.12.2019 Tarihli İlanımız Üzerine Yapılan İtiraz Sonuçlarına İlişkin Duyuru

T.C.
İSTANBUL
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

1-) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 18/07/2019 tarihli "Bölge Bilirkişi Listeleri" konulu yazısıyla, Bölge bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi, kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler hakkında Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenilmiştir.

2-) Bu doğrultuda Bölge Kurulumuz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşan bilirkişi listesi internet sitemizde 02.12.2019 tarihinde ilan edilmiş olup önceden ilan edilen listelerimizde kayıtlı uzmanlık alanı mevcut iken iş bu listede çıkarılan/silinen uzmanlık alanlarına ilişkin, iş bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde ilgililerin yapılan işlemlere karşı itiraz dilekçesi gönderebilecekleri hususu ifade edilmiştir.

3-) Bölge Kurulumuza yapılan itiraz başvurularına ilişkin dilekçelerin bir bölümünde Kurulumuzca yapılan uzmanlık alanı silinmesi işlemine itiraz talebi yanında daha önce kayıtlı olmayan uzmanlık alanının eklenmesi şeklinde talepler de vaki olmuştur. Halihazırda bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişilerin uzmanlık alanı eklenmesi/güncelleme başvuruları Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan ilan ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup bu aşamada Daire Başkanlığı'nca güncelleme/alan ekleme yönünde herhangi bir ilan yapılmadığından, silinen alanlara itiraza ek olarak ileri sürülen alan ekleme talepleri değerlendirmeye alınmamış, bu nedenle itiraz sonucuna ilişkin karar tablosunda bu alanlara yönelik herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

4-) Bölge Kurulumuzca yapılan güncelleme çalışması sonucunda listede kayıtlı herhangi bir uzmanlık alanı çıkarılmadığı halde işbu müracaat döneminde alan ekleme/güncelleme talebi mahiyetinde dilekçe sunan bilirkişiler bakımından da yukarıda ifade edildiği gibi Daire Başkanlığı tarafından herhangi bir ilan yapılmadığından talepler hakkında kabul veya red yönünde herhangi bir işlem/karar tesis edilmemiştir.

5-)  Bilirkişi listesinde kayıtlı bir kısım uzmanlık alanı/alanları çıkarılma işlemine karşı yapılan itiraz başvuruları incelenmiş olup Bölge Kurulumuzun 06.01.2020 tarih ve 2020/1 Karar  sayılı kararı uyarınca kabul, kısmen kabul, red şeklinde karar sonuçları işbu ilan ekinde (EK-1) yayınlanmıştır.

6-) Bölge Kurulumuzun işbu ilanına esas 2020/1 Sayılı kararına karşı ilgililer tarafından 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15/1 Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

7-) Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5 Maddesi uyarınca işbu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 08/01/2020

 

GÜNCELLEME İTİRAZ SONUÇLARI

 

NOT                :

Gayrimenkul değerleme uzmanlarının alındığı 05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME ve 17 kodlu KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık alanındaki bütün alt uzmanlık alanları ve 18 kodlu GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel uzmanlık alanı içindeki 18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME 18.02 YAPI DEĞERLEME alt uzmanlık alanları için aranan şartlarla ilgili 2017 yılı alımlarından sonra ortaya çıkan şikayetler kapsamında alınan Bakanlık görüşüne göre bir kısım bilirkişilerin bu alanlarla ilgili şartları taşımadıkları sonradan anlaşılmıştır. Zira, o dönemde SPL Gayrimenkul Değerleme Lisansı olan herkesin bu uzmanlık alanları için aranılan şartları taşıdığı kabul edilirken sonradan ortaya çıkan duruma göre bu lisansın tek başına yeterli olmadığı, 17/07/2014 tarihinden sonra alınan lisans sahiplerinin 05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME uzmanlık alanı için gayrimenkul değerleme alanında 3 yıllık tecrübeye, diğer 17 ve 18 kodlu uzmanlık alanları için 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerektiği anlaşılmış olup, bu 3/5 yıllık tecrübeyi sağlayamayanlar bakımından aranılan şartların taşınmadığı durumu ortaya çıkmış, bu nedenle ilgili uzmanlık alanları yönünden buna göre uygulama yapılmıştır.

TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme uzmanı olmak için aranan 3 yıllık, sorumlu değerleme uzmanı olmak için aranan 5 yıllık mesleki tecrübelerin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunamayanların tecrübe koşulunun sağlandığının tevsiki hususunda TDUB tarafından düzenlenen belgeler dikkate alınmıştır.

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

© 2020 İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 1012 - Toplam : 523539 kişi ziyaret etmiştir.