Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Bölge Kurulumuz Listesinde Kayıtlı Bilirkişilerin E-Tebligat Adreslerinin Aktivasyonuna İlişkin Duyuru
18.09.2023

T.C.

İSTANBUL

BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin "Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar" başlıklı 5. Maddesi ile; sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Sicil ve listelere kayıtlı bilirkişilerin UETS üzerinden üretilen e-tebligat adreslerini ekte yer alan kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde ptt.etebligat.gov.tr adresinden "Aktif" hale getirmeleri” hususunda Bilirkişilik Daire Başkanlığınca SMS ile bildirim yapılmıştır.

Kısa mesaj bilgilendirmeleri ve ilgili mevzuat gereğince İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde kayıtlı bilirkişilerin büyük bir bölümü tarafından gerekli işlemler gerçekleştirilmiş ise de halen listemizde kayıtlı bilirkişilerin bir bölümünün tüm duyuru ve mesaj bildirimlerine rağmen UETS adreslerini aktif hale getirmedikleri, bu durumun bilirkişilik hizmetlerinin yerine getirilmesinde bir takım aksamalara sebebiyet verdiği müşahede edilmiştir.

6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun "Bilirkişilik bölge kurullarının görevleri" başlıklı 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası (a) bendinde "Bilirkişilik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak" Bölge Kurulumuzun görevleri arasında sayılmıştır.

Anılan mevzuat, sicile kayıtlı bilirkişiler için yapılacak tebligatların UETS üzerinden yapılmasını zorunlu kılan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri ile yukarıda açıklanan diğer gerekçeler göz önünde bulundurularak;

Bölge Kurulumuzun 01.09.2023 tarih ve 24 nolu gündem toplatısında alınan karar gereği; Halen İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu listesinde kayıtlı bulunduğu halde ilgili hükümler uyarınca UETS adreslerini aktif hale getirmeyen bilirkişilerin, UETS adresleri kendileri tarafından aktif hale getirilip Bölge Kurulumuza bildirilinceye kadar UYAP üzerindeki durumlarının "pasif hale getirilmesine" karar verilmiştir.

Bu kapsamda ekli listede kayıtlı bilirkişilerin UETS adreslerini AKTİF etmeleri, listede ismi bulunmayan bilirkişilerin de adreslerinin aktif olup olmadığını UETS | Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Mesaj Merkezi (etebligat.gov.tr) adresinden kontrol etmeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

EK:     1)UETS Adresi Aktif Olmayan Bilirkişi Listesi (Tıklayınız)

           2)Kullanım Kılavuzu (Tıklayınız)

 

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr