Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları

T.C.
İSTANBUL
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

(18.12.2020 tarih ve 2020/704 Sayılı Karar)

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ  BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN 
DUYURU

 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği, 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bölge kuruluna başvuru yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 17.09.2020 tarihli “Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru” ile başvuru şartları, başvuru usulü, başvuruya eklenecek belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, konkordato komiserliği listelerinin oluşturulması ve listelerin ilanı başlıkları altında gerekli teknik açıklamalar yapılmış, başvuru kılavuzu ile Yönetmeliğin 18/2 Maddesinde belirtilen beyannamenin örneği ilan ekinde paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda Bilirkişilik Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri itibariyle ve 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yapılan duyuruda belirtilen usul ve esaslara göre Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınmıştır.       

Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtildiği üzere başvuru esaslarını belirleme konusunda yetkili bulunan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın duyurusunda açıklanan esaslar çerçevesinde ve usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı hem de esas yönünden İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde öngörüldüğü biçimde listeye kayıt için aranılan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti noktasında yapılmıştır.

Konkordato Komiserliği başvurusunu usulüne uygun biçimde ve değerlendirme için zorunlu belgeleri eksiksiz olarak sisteme eklemek suretiyle yapan ilgililerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilmiş, İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesinde öngörüldüğü biçimde listeye kayıt için aranılan şartları sağladığı tespit edilen kişilerin başvuruları kabul edilmiştir.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan duyuruda belirtilen usule uygun olmayan ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kurulu Yönetmeliği’nin 4. Maddesindeki nitelikleri taşımayanların başvurularının aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi gereğince reddi gerekmiştir.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca gönderilen bağımsız denetçi listesinde ismi bulunanlarla ilgili olarak gerekli şartları haiz olup olmadıkları değerlendirilerek söz konusu listede faal olduğu bildirilen ve sicile tescil tarihi itibariyle en az beş yıl mesleki tecrübe koşulunu taşıyanlar bakımından bu vasıfları itibariyle listeye kayıt işlemi yapılmış, faal olmayan ve sicile tescil tarihi itibariyle beş yıllık mesleki tecrübe koşulunu taşımayanlar yönünden ise genel esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmiştir.

Başvuru sonuçları aşağıdaki linkte açıklanmıştır.

Başvuruları reddedilenler yönünden gerekçeler her bir başvurucu yönünden sorgulama ekranında belirtilmiş olup Bölge Kurulumuzca yapılan değerlendirmelere açıklık getirilmesi bakımından özellik arz eden bazı hususların belirtilmesi gerekmiştir.

1-)Duyurunun “Başvuru Usulü” ve “Başvuruya Eklenecek Belgeler” bölümlerinde gerekli açıklamalar yapılarak “İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerektiği, eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvuruların Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedileceği belirtilmiştir. Buna rağmen bir kısım başvurularda e imzalı/m imzalı başvuru formu dahil olmak üzere listeye kayıt için aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının tespiti için zorunlu bulunan hiçbir belgenin sisteme yüklenmediği görülmüştür.

Başvurusu bu nitelikte olanlarla ilgili olarak; “Duyurunun “Başvuruya Eklenecek Belgeler” bölümünün 1 nolu bendinde yer alan belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde sisteme yüklenmediği anlaşılmakla, başvurunun usule uygun bulunmaması (Konk. Kom. Yön. m.18/1,2,3.c.2) gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

2-)Duyurunun “Başvuru Usulü” bölümünün 1 inci maddesinde, başvurunun belirtilen adres üzerinden Ek-1’de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle yapılacağı, Ek-1’de ise başvuru sırasında girilen bilgilere göre otomatik olarak oluşturulan başvuru formu bilgisayara indirildikten sonra e-imza veya m-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerektiği açıklanmış, e-imza veya m-imza ile imzalı başvuru formu göndermeyenlerin başvurularının geçersiz sayılacağı belirtilmiştir.

Başvuru evrakında bu yönüyle eksiklik bulunanlarla ilgili olarak; “Başvuru formunun e-imza veya m-imza ile düzenlenip sisteme eklenmemesi (Konk. Kom. Yön. m.18/1;18/3.c.2)” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

3-)Duyurunun “Başvuru Şartları” bölümünün 3 üncü maddesinde “30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimlerinin, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacağı, başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığının https://https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1792020152923knkrdtegtmizni.pdf adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerektiği”  belirtilmiştir.

Başvuru evrakı ekinde sunulan eğitim katılım belgeleri bu nitelikleri taşımayanlarla ilgili olarak; “Komiserlik eğitim belgesinin, duyuruda belirtilen nitelikleri taşımaması (Konk. Kom. Yön. m.4/1-ı; 12/1; 18/3.c.2)” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

4-)Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar” hükmü yer almakta olup duyurunun “Başvuruya eklenecek belgeler” bölümünde buna dair Ek-2’ de yer alan beyannamenin başvuru evrakına ekleneceği belirtilmiş ve duyuru ekinde de beyanname örneği paylaşılmıştır.

Başvurusunda bu nitelikte beyanname sunmayanlarla ilgili olarak; “Duyuru ekinde (Ek-2) yer alan beyannamenin sunulmaması (Konk. Kom. Yön.m.18/1,2,3.c.2)” gerekçesiyle başvurunun reddi şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

5-)657 sayılı Devlet memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlıklı 87 nci maddesinde; "Memurlara maddede belirtilen istisnalar dışında ikinci görev verilemeyeceği” hükmü yer almakta olup, Kanunda devlet memurlarına ikinci görev olarak verilebilecek hizmetler ve görevler sınırlı olarak sayılmıştır. Konkordato komiserliği bu istisnalar arasında yer almamaktadır.

Buna göre 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların fiilen yürütmekte oldukları mesleklerinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmelerine engel hüküm bulunması nedeniyle başvuruları kabul edilmemiş, diğer koşullar da ayrıca incelenmekle birlikte, “657 Sayılı Yasaya tabi çalışan / fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmesine engel hüküm bulunması (657 Sayılı DMK.m.87, Konk. Kom. Yön. m.4/1-g; 18/3.c.2)” şeklinde gerekçeyle taleplerin reddi yönünde değerlendirme yapılmıştır.

(T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2020 tarih ve E-740733113-010.99-48678 sayılı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 30.10.2020 tarih ve E-51376050-650.02.146.2020-397/26076 sayılı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2020 tarih ve E-64913683-045.022776038 sayılı yazılarında da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Devlet memurlarının konkordato komiserliği yapabilmelerine dair özel bir düzenlemeye yer verilmemiş olması ve konkordato komiserliğinin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde sayılan ikinci görevlerden biri olmaması sebebiyle 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanların başvurularının kabul edilemeyeceği bildirilmiştir.)

6-)Duyurunun "Başvuru Usulü" bölümünün 4 ncü maddesinin son fıkrasında "..Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir." denilmiş, ayrıca KGK resmi internet sitesinde yayımlanan 24.09.2020 tarihli duyuruda da “Kuruma yapılan başvurunun Adalet Bakanlığına yapılması gereken genel başvuru yerine geçmediği, şartları sağlayan bağımsız denetçilerin ilgili bakanlığa ayrıca başvuruda bulunması gerektiği, kuruma başvuruda bulunan bağımsız denetçilerin Adalet Bakanlığına (bilirkişilik bölge kurulları) bildirileceği, söz konusu bildirilen kişilerin gerekli şartları haiz olup olmadıklarının ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği” hususları ifade edilmiştir.

Buna göre; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bakanlığımıza gönderilen listede adı olmakla birlikte duyuruda belirtildiği şekilde sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerle ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; Duyurunun ‘Başvuru Usulü’ bölümünün 4 üncü maddesinin son fıkrasında açıklandığı şekilde Bölge Kurulu’na yapılmış usulüne uygun bir başvurusu bulunmaması (Konk. Kom.Yön.m.18/1,2,3.c.2) şeklinde gerekçe ile red işlemi tesis edilmiştir.

 

Konkordato komiser görevlendirmeleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili Mahkeme tarafından yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilenler, İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca üç yıl için listeye kaydedilmiş olup Bölge Kurulumuz veya Mahkeme nezdinde (bilirkişilik mevzuatında olduğu gibi) yemin uygulaması söz konusu değildir.

 

Başvurusu reddedilen ilgililer iş bu karara karşı, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi uyarınca internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Adalet Bakanlığı aleyhine İstanbul İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi, idari dava açmadan önce yine aynı sürede idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için Bölge Kurulumuza UYAP üzerinden başvurabileceklerdir.

İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  25.12.2020

               

EK : Başvuru Sonuçları için (tıklayınız)

Adres

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Orhantepe Mahallesi, Üsküdar Caddesi, NO.236/A Kartal / İstanbul (A Blok 1.Kat)

Telefon

02163032000

E-Posta

istanbulbbkisaretadalet.gov.tr

© 2020 İSTANBUL BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 912 - Toplam : 523439 kişi ziyaret etmiştir.